winter
ŽIEMA
Gruodis (0) Sausis (2) Vasaris (0)
spring
PAVASARIS
Kovas (0) Balandis (0) Gegužė (9)
autumn
RUDUO
Užpildyk užklausą:
Dėkojame, Jūsų užklausą gavome, su Jumis susisieksime!
Užpildykite visus reikalingus laukus ir bandykite dar kartą!
Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip UAB „TROPI TOUR“  juridinio asmens kodas 304193215, registruotos buveinės adresas Kaunakiemio g. 40, Kaunas, LT-44332 (toliau – Bendrovė) tvarko asmens duomenis.

Ši privatumo politika skirta visiems Bendrovės klientams ir/ar Bendrovės interneto svetainės https://www.tropitour.lt (toliau – Svetainė) lankytojams, taip pat ir kitiems duomenų subjektams, kurie naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

Bendrovė laiko, kad Jūs tinkamai susipažinote su šia Privatumo politika ir sutinkate, kad Bendrovė tvarkytų Jūsų pateiktą informaciją, įskaitant ir asmens duomenis tiek, kiek yra reikalinga Bendrovės ir Svetainės paslaugoms teikti, taip pat Svetainei valdyti ir jos funkcionavimui užtikrinti.

 

Sąvokos

 

Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
 • Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Bendrovės klientai, asmenys, kurie kreipiasi į Bendrovę, teikdami prašymus, reikalavimus, Bendrovės interneto svetainės, ir kitų Bendrovės valdomų portalų/puslapių naudotojai ir kt.).
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
 • Paslaugos – bet kokios Bendrovės teikiamos paslaugos ir/ ar prekės.

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose).

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

 

Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais:

 • kai duomenis tvarkyti būtina, siekiant sudaryti ir/arba vykdyti su asmeniu sudarytą sutartį;
 • asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • Bendrovė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus;
 • Asmens duomenis reikia tvarkyti siekiant Bendrovės teisėto intereso.

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė, tvarkydama Asmens duomenis:

 • Bendrovė tvarko Asmens duomenis, vykdydama tokią veiklą, kaip organizavimas ir vykdymas elektroninės prekybos, kurios metu Jūs galite įsigyti pažintines, poilsines, egzotines, savaitgalio bei kito tipo keliones, atitinkančias Jūsų lūkesčius ir poreikius, įsigyti skrydžių bilietus, gauti kitas su kelionėmis susijusias paslaugas.
 • Paslaugų teikimas, sutarčių sudarymas ir vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, siekdama užtikrinti tinkamą sutarčių su klientais sudarymą ir vykdymą, sutarčių pagrindu teikiamų paslaugų klientams teikimą, įskaitant tinkamą kliento informavimą apie su paslaugomis ir sutartimi susijusius klausimus, vadovaudamasi sutarties arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Pasiūlymų rengimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, siekdama pateikti klientui pasiūlymą dėl kliento norimos įsigyti Paslaugos.
 • Atsiskaitymų administravimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas Paslaugas, sutarties ir teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Įsiskolinimų valdymas. Skolos atveju, Bendrovė tvarko Asmens duomenis, susijusius su įsiskolinimu, ir atlieka išieškojimo veiksmus, vadovaudamasi sutarties, teisės aktų reikalavimų ir teisėto intereso pagrindu.
 • Pateiktų klausimų sprendimas. Bendrovė tvarko asmens duomenis, vykdydama pateiktų klausimų, skundų nagrinėjimą ir sprendimą, vadovaudamasi sutarties, sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Tiesioginė rinkodara ir klientų patirties vertinimas. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis teikdama pasiūlymus bei naujienas apie teikiamas Paslaugas (siunčia Jums prenumeruotas naujienas, pageidaujamus pranešimus, žinutes bei naujienlaiškius apie keliones, tuo metu vykstančias akcijas ir jų sąlygas, informaciją apie vykstančius renginius ir kt.). Taip pat  siekdama užtikrinti teikiamų Paslaugų kokybę teirautis klientų nuomonės apie suteiktas Paslaugas bei vykdyti telefoninių pokalbių įrašymą, kai klientai kreipiasi klientų aptarnavimo kanalais arba Bendrovės darbuotojai skambina klientams, vadovaudamasi sutikimo pagrindu.
 • Kredito ir rizikos vertinimas. Gavusi kliento sutikimą, Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis, siekiant įvertinti kredito riziką ir nustatyti, kokias Paslaugas ir kokiomis sąlygomis jas Bendrovė gali pasiūlyti klientui.
 • Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis  sudarant sutartis dėl nuomos Paslaugų teikimo ir kitas tarpininkavimo sutartis.
 • Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.

Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

 

Tvarkomų Asmens duomenų apimtis (kategorijos)

 

Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrovė aukščiau išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:

 • Tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumentų duomenys, Jūsų atstovaujamojo ir/ar kartu keliaujančio, kito turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodomo asmens duomenys, taip pat kita informacija, kuri yra būtina siekiant tinkamai vykdyti kelionės ir/ar kitų su kelione susijusių paslaugų užsakymą ir kt.
 • Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.
 • Duomenys, susiję su Paslaugų teikimu, sudarytų sutarčių sudarymu ir vykdymu – sutarčių duomenys, užsakymo ir kiti  duomenys, kuriuos Bendrovė gauna bendraudama su asmenimis tiesiogiai, nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu, mobiliosiomis programėlėmis) ir kt.
 • Finansiniai/mokėjimų duomenys – Banko sąskaitos numeris, Bendrovei mokėtinos/pervestos sumos, nepadengti įsiskolinimai ir kt.
 • Vaizdo, garso įrašų duomenys – vaizdo duomenys, užfiksuoti Bendrovės biuruose, pokalbių telefonu įrašų duomenys ir kt.
 • Slapukų duomenys – informacija apie asmens pomėgius, jo elgesį Bendrovės interneto svetainėje, interesus ir kt.
 • Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

 

Asmens duomenų gavimas

 

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys asmenys, duomenys gaunami, kai klientai naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis arba Bendrovė juos gauna iš kitų šaltinių (pvz., bankų, draudimo bendrovių, Turizmo departamento ir kt.) ar trečiųjų asmenų (pvz. kelionių organizatorių UAB ,,Novaturas”, UAB ,,Tez Tour”, UAB „Tiketa Tour“, UAB „Itaka Lietuva“, UAB „TUI Baltics“, UAB ,,Kauno Grūda” ir kt.), kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

 

Asmens duomenų teikimas

 

Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

 • Priklausomai nuo Jūsų pageidaujamų užsakyti paslaugų (neapsiribojant Bendrovės interneto Svetainėje teikiamomis paslaugomis): kelionių organizatoriams (pvz.,UAB ,,Novaturas”, UAB ,,Tez Tour”, UAB „Tiketa Tour“, UAB „Itaka Lietuva“, UAB „TUI Baltics“, UAB ,,Kauno Grūda” ir kt.); rezervavimo sistemoms (pvz., lėktuvo bilietų, viešbučių rezervavimo sistemos), tiesiogiai vežėjams teikiantiems paslaugas oro, sausumos, vandens transportu; apgyvendinimo įstaigoms; ambasadoms; draudimo, pervežimo, nuomos bendrovėms, ekskursijų, gidų ir kitoms Jūsų pageidaujamas paslaugas teikiančioms bendrovėms ar partneriams. Užsakydami Bendrovės paslaugas, kurios fiziškai yra teikiamos už EEE (Europos ekonominės erdvės) ribų Jūs suprantate, kad Jūsų asmens duomenys bus perduodami gavėjui už EEE ribų, o toks perdavimas yra būtinas sutarčiai vykdyti arba iki sutartinėms priemonėms, kurių imtasi Jūsų prašymu, įgyvendinti.
 • Paslaugų teikėjams. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės vardu ir/ar jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, projektavimo, rangos, apskaitos, korespondencijos siuntimo ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės Paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Valdžios, teisėsaugos bei priežiūros institucijoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos institucijoms (pvz., policijai, prokuratūrai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, kt.), priežiūros institucijoms (pvz. Turizmo departamentui ir kt.), kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus.
 • Skolų išieškojimo procesą vykdantiems,  jungtines duomenų bazes tvarkantiems asmenims/įmonėms. Klientui tinkamai ir laiku nevykdant jam pagal Sutartį priklausančių mokėjimų, Bendrovė, paštu ar elektroniniu laišku informavusi klientą, turi teisę kliento asmens duomenis teikti valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, teismams, notarams, antstoliams.
 • Kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

 

Duomenų saugojimas

 

Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir pan.

 

Taikomos saugumo priemonės

 

Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

 

Asmenų teisės

 

Asmuo, susisiekęs su Bendrove, turi teisę:

 • susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
 • prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
 • nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir/arba tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Pateiktą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros galite atšaukti parašę el. paštu: info@tropitour.lt.

 

Asmenų teisių įgyvendinimas

 

Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu: Kaunakiemio g. 40, Kaunas, LT-44332, el. paštu: info@tropitour.lt, klientų aptarnavimo telefonu: +37061111123 ar atvykus į Bendrovės biurą Kaunakiemio g. 40, Kaunas, LT-44332 .

Asmuo, siekdamas įgyvendinti savo teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, Bendrovei turi pateikti Bendrovės patvirtintos formos užpildytą prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis.

Asmuo, pateikdamas prašymą, privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Bendrovės biuro darbuotojui, asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu, kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • jeigu prašymas pateikiamas per atstovą, atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir asmens kodą bei pateikti notariškai patvirtintą atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Bendrovė gali atsisakyti imtis veiksmų pagal asmens prašymą, jeigu asmens prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar neproporcingas.

Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos pateikia asmeniui atsakymą, kuriame nurodyta informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 15 – 22 straipsnius. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja asmenį apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodydama pratęsimo priežastis.

Bendrovė turi teisę atsisakyti pateikti asmeniui jo prašomą informaciją, jeigu:

 • asmens duomenys surinkti tiesiogiai iš asmens ir ši informacija asmeniui jau buvo pateikta;
 • asmens duomenys buvo gauti ne iš paties asmens;
 • asmens prašomos informacijos pateikimas yra neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;
 • asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs laikantis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teise reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės, įskaitant prievolę saugoti profesinę paslaptį.

Bendrovė įgyvendindama asmens teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais jo asmens duomenimis:

 • turi teisę paprašyti asmens sukonkretinti pateiktą prašymą, jeigu Bendrovė tvarko didelį informacijos, susijusios su asmeniu, kiekį;
 • asmeniui informacijos pateikia tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės, jeigu tam tikra informacija apie asmenį yra susijusi ir su kitais asmenimis.

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir/ar asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Asmenų pareigos

 

Asmenys, pateikdami Bendrovei ir/ar Bendrovės Svetainėje savo asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šioje Privatumo politikoje pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis, o Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei asmuo pateikia per neapdairumą. Asmenys, naudodamiesi Bendrovės ir/ar Bendrovės Svetainėje teikiamomis paslaugomis (pvz., pildydami užklausos formą), prisiima visą atsakomybę už teikiamų asmens duomenų teisingumą ir tikslumą, taip pat asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsako dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo Bendrovei ir/ar tretiesiems asmenims galinčius kilti nuostolius.

Asmuo įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

 

Bendrovės interneto svetainėje tvarkomi asmens duomenys

 

Lankantis Bendrovės interneto Svetainėje (https://www.tropitour.lt), Bendrovė tvarko nuasmenintus duomenis rinkdama lankytojų statistinius duomenis, siekdama gerinti ir užtikrinti kokybiškų Svetainės paslaugų teikimą bei lankytojų patirties tobulinimą. Bendrovė tvarko šiuos nuasmenintus duomenis: IP adresas, apsilankymo data, trukmė, lankytinos puslapio dalys, naršymui internete naudojami įrenginiai, programos ir pan.

Bendrovė visomis protingomis pastangomis siekia, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą ir tęstinį jos palaikymą, tačiau neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo, kuomet tam įtakos turi nuo Bendrovės nepriklausomi veiksniai.

Bendrovės svetainėje naudojami slapukai. Slapukai (Cookies) – tai nedideli tekstiniai dokumentai. Jie paprastai saugomi naudotojo įrenginyje iki naršymo sesijos pabaigos, o kai kuriais atvejais ir ilgiau. Naudotojui lankantis Svetainėje, iš jos išsiunčiamas vienas ar keli slapukai į jo kompiuterį ar kitą įrenginį. Svetainės vartotojai išreiškia savo sutikimą leisti tropitour.lt įrašyti slapukus spausdami mygtuką „Sutinku“ informaciniame pranešime, kuris matomas vartotojui apsilankius Svetainėje (pranešimo tekstas: „Informuojame, kad šioje svetainėje statistiniais, rinkodaros ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU).

Svetainėje dėl techninių priežasčių slapukai negali būti išjungti. Svetainės vartotojai, nesutinkantys su slapukų naudojimu, gali išjungti slapukų veikimą savo naršyklėje arba lankytis internetinėje Svetainėje naudodamiesi privačia naršyklės sesija (angl. private, incognito).

Slapukai naudojami:

 • siekiant palengvinti naršymą bei pagerinti suteikiamų paslaugų kokybę, pvz., išsaugoti naudotojo nustatymus;
 • atsekti, ar buvo sumokėta už rezervuotas paslaugas. Naudotojui pasirinkus jį dominančias paslaugas ir mokėjimo būdą, svetainė jį nukreipia į tropitour.lt partnerio svetainę, kurioje apmokamas užsakymas. Tropitour.lt Svetainėje nepateikiami asmeniniai mokėjimą atliekančio naudotojo duomenys (kreditinių kortelių duomenys) – perduodama informacija tik apie mokėjimo operacijos rezultatą. Remiantis ja, užsakymas patvirtinamas arba atmetamas;
 • analizei atlikti, reklamos tikslais.

Svetainėje naudojamasi trečiųjų šalių Google, Facebook ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis, kurios padeda stebėti lankomumo statistiką, gauti informaciją apie reklaminių kampanijų konversijas ir kt. Su šių paslaugų teikėjų privatumo politika, renkamais duomenimis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones, galima susipažinti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikoje. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia internetinių reklamų teikėjų paslaugos, taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokių duomenų naudojimu, galite susipažinti minėtų paslaugų teikėjų pateiktoje informacijoje.

„Google Analytics“ – „Google Inc.“ „Google“ tinklalapių analizės įrankis. „Google Analytics“ – tai nemokamas „Google“ tinklalapių analizės įrankis, kuris internetinių svetainių savininkams leidžia sužinoti kaip lankytojai elgiasi jų tinklalapiuose. Informacija renkama anonimiškai. Atsekdama lankytojų veiksmus svetainėje, „Google Analytics“ naudoja nuosavus slapukus. Jie leidžia sužinoti, ar lankytojas ankščiau lankėsi tinklalapyje, iš kokių svetainių perėjo ir kiek laiko jose išbuvo.

Tropitour.lt Svetainė naudoja „Google Analytics“ pakartotinės rinkodaros funkciją. „Google Analytics“ pakartotinės rinkodaros funkcija leidžia dar kartą kreiptis į naudotojus, kurie ankščiau lankėsi svetainėje, pasitelkiant specialiai jiems skirtus skelbimus „Google“ partnerių svetainėse. Pavyzdžiui, naudotojas, apsilankęs tropitour.lt svetainėje, bet nusprendęs nepirkti paslaugų, gali pamatyti „AdWords“ reklaminius skelbimus kituose tinklalapiuose, kur bus siūlomi pasiūlymai iš tropitour.lt svetainės. Be to, tropitour.lt svetainės reklamai „AdWords“ sistema parenka panašias tikslines auditorijas pagal jų individualius interesus, amžių ir gyvenamąją vietą.

Naudotojas gali išjungti „Google“ sistemos slapukus. Jam tereikia apsilankyti slapukų išjungimo puslapyje. Naudotojas, norėdamas pakeisti ir išjungti „Google Analytics“ funkcijas, taip pat gali pasinaudoti: „Google“ reklamos pirmumo vadybininku, „Google Analytics“ blokuojančia sistema. Facebook“ pixel – „Facebook, Inc.“ „Facebook“ reklamos įrankis. „Facebook“ puslapį turinčioms įmonėms suteikiama galimybė stebėti reklamų efektyvumą, kurti reklamos auditorijas pagal tai, ar naudotojas lankėsi įmonės internetiniame tinklalapyje arba konkrečiose puslapio dalyse. Informacija renkama anonimiškai. Naudotojas gali kontroliuoti „Facebook“ sistemos slapukų naudojimą jo naršyklėje.

 

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

 

Šioje privatumo politikoje pateikiamos pagrindinės asmens duomenų tvarkymo nuostatos. Papildoma informacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko asmens duomenis gali būti pateikiama Bendrovės sutartyse, kituose dokumentuose, interneto svetainėje www.tropitour.lt arba nuotoliniais klientų aptarnavimo kanalais (telefonu, el. paštu ir kt.).

Pasikeitus teisės aktų reikalavimams ir/arba Bendrovės teikiamoms paslaugoms ir pan., Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir/arba papildyti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos pakeitimus Bendrovė informuos, paskelbdama apie tai Bendrovės interneto svetainėje.